تمرینات کششی پشت میز کار

تمرینات کششی پشت میز کارشغل های نشسته و بی تحرک به مدت طولانی یکی از علل اصلی دردهای پراکنده در گردن، شانه، کمر یا سایر عضلات و مفاصل است. در طول روز حرکات ساده ای را می توانید انجام دهید تا بروز این مشکلات در شما کاهش یابد.

ممکن است انجام این حرکات حین مشغله روزانه فراموش شوند. بنابراین استفاده از زنگ یادآوری ساعت می تواند به شما کمک کند. حرکاتی را که در ادامه آمده است، حدود ۲۰ ثانیه نگه دارید و هر حرکت را ۴ بار تکرار کنید.

۱. کشش کمر و عضلات لگن: نشستن طولانی ممکن است این عضلات را دچار سفتی کند. با کمک یک صندلی کشش را مطابق شکل انجام دهید. بر لبه صندلی بنشینید. یک پا را روی پای دیگر  بیندازید و به سمت جلو خم شوید. به حالت اول برگردید و برای پای مقابل نیز حرکت را تکرار کنید.

۲.کشش کمر و پشت ران: ساعد خود را بر دسته صندلی یا نشیمنگاه صندلی تکیه دهید. مطابق شکل سر خود را بین دستها بگذارید و این حالت را ۲۰ ثانیه نگه دارید. اگر کشش ناخوشایندی احساس می کنید، کمی زانوها را خم کنید.

۳. کشش پهلوها و قسمت پایینی کمر: مطابق شکل روی صندلی بنشینید. یک دست را بر پشتی صندلی قرار دهید. بچرخید و سعی کنید با دست دیگر پایه صندلی یا ساق پای مقابل را لمس کنید.

۴. کشش کلی بدن: این حرکت در یوگا شناخته شده است. در حالیکه دستها را بر پشتی صندلی قرار داده اید، خم شوید. کشش در ناحیه شانه، بازوها، کمر، پشت ران و ساق احساس می شود.

۵. کشش شانه و تنه: مطابق شکل بر روی صندلی بنشینید و کمر خود را صاف نگاه دارید. بازوها را بالا برده و به طرفین خم شوید.

۶. کشش شانه و مچ دست ها: مطابق شکل حرکات بازو را به سمت بالا و به سمت جلو انجام دهید. از دست مقابل برای کشش بیشتر مچ دست کمک بگیرید.