تمرینات کششی بالاتنه (فیلم)

Dream-Body8-Week-Telecourse_weight-lossحرکات کششی جزیی از ورزش هستند که باید به درستی انجام شوند. حرکات کششی همراه با تمرینات هوازی سبک از قبیل دویدن نرم در ابتدای ورزش به گرم شدن و افزایش جریان خون داخل عضلات کمک می کنند و باعث کاهش آسیب می شوند. در انتهای جلسه ورزش نیز تکرار این تمرینات کمک می کند بدن به آهستگی به وضعیت قبل از ورزش بازگشته، خستگی کمتری ناشی از ورزش احساس کنید.