ورزش در هوای آلوده

ورزش در هوای آلودهزمانی که شاخص آلودگی هوا بالاست باز هم می توانید ورزش کنید اگر احتیاطات زیر را در نظر بگیرید:

زمانی که شاخص کمتر از ۱۰۰ است محدودیتی از نظر ورزش وجود ندارد. زمانی که شاخص آلودگی بالاتر از ۱۰۰ تا حداکثر ۲۰۰ است، افراد حساس یا حتی افراد سالم ممکن است دچار علائم تحریک تنفسی شوند. در این شرایط بهتر است افرادی که بیماری قلبی یا ریوی دارند، فعالیت فیزیکی را به خصوص خارج از منزل کاهش دهند. افراد سالم می توانند ورزش و فعالیت جسمانی داشته باشند ولی باید فعالیت جسمانی با شدت بالا را در محیط باز محدود کنند.

زمانیکه شاخص بالاتر از ۲۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ است، تشدید علائم در افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی به مقدار زیادی دیده می‌شود و در چنین شرایطی حتی افراد سالم نیز علامت‌دار هستند. افراد سالمند و کسانی که سابقه بیماری قلبی یا ریوی دارند باید داخل مکان‌های بسته بمانند و شدت فعالیت جسمانی را کم کنند. افراد سالم نیز بهتر است خارج از منزل و در هوای باز از فعالیت های شدید اجتناب کنند. در شاخص بالای ۳۰۰ تا ۴۰۰ بهتر است که افراد سالمند و افراد بیمار داخل منزل بمانند و فعالیت فیزیکی نداشته باشند.

 همانطور که مشاهده می کنید افراد سالم در زمان هایی که شاخص آلودگی بالاست محدودیت کمی از نظر ورزش و فعالیت بدنی دارند و کاهش شدت ورزش کافی است حتی در شاخص های بالا این افراد می توانند در محیط های سربسته با تهویه مناسب برنامه ورزشی خود را ادامه دهند.