ورزش و کاهش دور شکم

کاهش چربی شکم

آیا کاهش وزن ناشی از ورزش هوازی در کاهش چربی شکمی بر رژیم غذایی ارجحیت دارد؟

تعدادی از محققین بر این باورند که روش­ های مختلف کاهش وزن تفاوتی از نظر تاثیر بر چربی شکمی و VF ندارند. به­ این معنی که مقدار کاهش وزن یا کاهش چربی کل بدن است که تعیین کننده مقدار کسر شده از VF است نه نوع مداخله از قبیل محدودیت کالری دریافتی از طریق رژیم غذایی یا ورزش، اما تعدادی از نویسندگان معتقدند کاهش وزنی که از طریق ورزش هوازی کسب شود به محدودیت رژیم غذایی ارجحیت دارد.

به عنوان نمونه در یک مطالعه افراد شرکت کننده به ۴ گروه تقسیم شدند: ۱) گروه کنترل، ۲) گروه ورزش هوازی با جبران کالری مصرفی ورزش، ۳) گروه ورزش هوازی بدون جبران کالری مصرفی ورزش و ۴) گروه آخر که محدودیت کالری دریافتی از طریق رژیم غذایی و بدون ورزش داشتند. گروه سوم و چهارم در هفته ۲۵۰۰ کیلوکالری محدودیت دریافت انرژی داشتند (با ورزش یا رژیم غذایی). گروه دوم ورزش می ­کردند اما با افزایش مصرف مواد غذایی، کالری مصرف شده در اثر ورزش جبران می ­شد.

نتایج جالبی در این مطالعه گزارش شد: گروه کنترل و گروه دوم طبق انتظار، کاهش وزنی نداشتند. گروه سوم و چهارم، کاهش وزن، کاهش درصد چربی بدن، کاهش درصد چربی زیر پوستی شکمی و کاهش مقاومت محیطی به انسولین در مقادیر مشابهی نشان دادند. اما گروه سوم که ورزش داشت ۲ برابر گروه چهارم که رژیم غذایی دریافت کرده بود، کاهش در VF نشان داد. در مجموع به نظر می ­رسد کاهش وزنی که ناشی از ورزش باشد نسبت به کاهش وزن ناشی از رژیم غذایی، در کاستن چربی شکمی و VF موفق­ تر است.

آیا ورزش بدون کاهش وزن بر کاهش چربی شکمی موثر است؟

از نظر تاثیر ورزش در غیاب کاهش وزن بر چربی شکمی، گروه بزرگی از مطالعات، کاهش چربی شکمی را با ورزش هوازی در غیاب کاهش وزن نشان داده ­اند.

به عنوان نمونه در یک مطالعه که به تفصیل در بالا ذکر شد گروهی که کالری مصرفی ورزش را بعد از آن جبران کرده بودند و در طی مطالعه کاهش وزن نداشتند، کاهش در چربی احشایی نشان دادند. در مقاله مروری کاکرین ذکر شده است که ورزش بدون ارتباط با کاهش وزن منجر به کاهش عوامل خطر قلبی عروقی می ­شود. در جمع بندی به نظر می ­رسد ورزش هوازی حتی در غیاب کاهش وزن می ­تواند فوایدی در کاستن دور شکم داشته باشد.